Nhật ký du lịch ngoài Canada

Nên ghi lại các chuyến đi của bạn bên ngoài Canada

Là một cư dân tạm thời hoặc thường trú, bạn nên ghi lại những chuyến đi bên ngoài Canada bằng đường hàng không, đường bộ hoặc thuyền, kể cả những chuyến đi trong ngày đến Hoa Kỳ. Bạn sẽ cần thông tin này khi bạn đăng ký thẻ Thường trú nhân mới và khi bạn nộp đơn xin quốc tịch.

Nhật kí du lịch là cách dễ dàng để ghi lại các chuyến đi bên ngoài Canada. Nên giữ nó với hộ chiếu của bạn hoặc các tài liệu du lịch khác. Đây không phải là một tài liệu chính thức và chúng tôi không cần phải xem xét nó. Nó chỉ để giúp bạn nhớ những chuyến đi của bạn. Bạn sẽ không cần phải gửi nó cho chúng tôi cùng với mẫu đơn của bạn.

Bạn cần nên ghi gì?

  • Ngày bạn rời đi và ngày bạn trở lại Canada, ngay cả khi nó cùng một ngày
  • Các quốc gia bạn đã đến
  • Tại sao bạn lại rời đi – đưa ra ví dụ như kỳ nghỉ, công việc, gia đình, v.v.
  • Bao gồm mọi chuyến đi trong ngày (dưới 24 giờ), bao gồm cả Hoa Kỳ
  • Khi nhật kí đầy, giữ an toàn và in một bản sao mới

Ví dụ về cách điền vào nhật ký du lịch:

Ngày rời Canada

yyyy/mm/dd

Ngày trở lại Canada

yyyy/mm/dd

Những điểm đến

(Quốc gia)

Lý do
2017/01/12 2017/01/26 Pháp Thăm gia đình
2017/07/03 2017/08/01 07/04 đến 07/20  Úc Kỳ nghỉ
07/20 đến 07/25   Indonesia Kỳ nghỉ
07/25 đến 07/31   New Zealand Kỳ nghỉ
2017/10/12 2017/10/26 Mỹ Làm việc

Ghi chú: Nếu bạn đã đến thăm nhiều quốc gia trong cùng một chuyến đi, hãy ghi lại tất cả các quốc gia cũng như ngày bạn đã đến vào trong cột “Những điểm đến”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button